iPECS_Using Call Log (Nhật ký cuộc gọi)

Sử dụng chức năng Call Log:

  1. Bấm phím CALL LOG được lập trình trước.
  2. Sử dụng phím Volume up/down (Navigation Up/Down) để xem các cuộc gọi (Received, Dialed or Lost).

Lập trình Call Log cho phím Flexible:

  1. Bấm phím TRANS/PGM.
  2. Bấm chọn phím Flex button.
  3. Bấm lại phím TRANS/PGM lần nữa.
  4. Nhập mã code 57.
  5. Bấm phím HOLD/SAVE để lưu.

Thực hiện cuộc gọi từ trong kho Call Log:

  1. Từ Call Log, bấm phím Volume up/down (Navigation Up/Down) để lựa chọn cuộc gọi (Called, Dialed, or Lost).
  2. Bấm phím OK mềm hoặc phím HOLD/SAVE để thực hiện cuộc gọi.

LDP-9200 / LIP-9000 Layout:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *