iPECS_System Speed Dial (Quay số nhanh hệ thống)

System Speed Dial: Cho phép quay số nhanh

  1. Nhấc máy (tổ hợp).
  2. Bấm phím SPEED.
  3. Nhập mã số của ‘system speed’ (2000 ~ 2xxx).

Lưu ý: mã số (2000 ~ 2xxx) của ‘system speed’ phải được gán trước bởi Admin, mã số này được dùng chung cho tất cả các máy lẻ của hệ thống

LDP-9200 / LIP-9000 Layout:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *