iPECS_C/O Ring Assignment

C/O Ring Assignment: Chức năng gán đổ chuông cho trung kế C/O line

Gán đổ chuông cho Máy lẻ, hoặc 1 số máy lẻ:
Bạn nhớ phải để giá trị Delay = 0, trường hợp xóa bạn để Delay = trống

Gán đổ chuống cho Nhóm máy:
Bạn phải gán nhóm máy lẻ trước (lệnh PGM190, PGM191).

Gán đổ chuông vào Lời chào (DISA):
Bạn phải upload lời chào vào hệ thống (VSF System Greeting) trước.
Số lời chào tương ứng tên file từ (1.wav ~ 70.wav) với: Format: G.711 a/u-law wav (8000Hz, 8bit, mono)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *